v.l.n.r. Joey Weersma, Thierry van der Weide, Raymond Roussou, Deborah Goudland, Geoffrey Nijenhuis en Liesbeth Verkuyl.

Hieronder lees je wie de leden van de Raad van Toezicht van Clup Welzijn zijn en wat ze doen. 

1.     Taken van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft – bij wet geregeld - drie taken:

  • Toezichthouder, namens de samenleving (gebruikers, subsidiegevers en partners) op beleid, organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit van Clup Welzijn;
  • Adviseur / klankbord van de bestuurder
  • Werkgever voor de bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in Clup Welzijn.

De raad van toezicht is ingericht volgens de Governance Code Welzijnswerk en Maatschappelijke Dienstverlening (2008) en houdt zich in haar functioneren aan de daar gestelde voorstellen en afspraken.

De raad van toezicht vergadert 5 á 6 keer per jaar in z’n geheel en heeft daarnaast vergaderingen van vaste en/of incidentele commissies, voortkomend uit de Raad.

De leden van de raad van toezicht van Clup Welzijn krijgen geen honorarium voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding. Daarnaast is er een bescheiden budget gereserveerd voor deskundigheidsbevordering.

Je kunt de Raad van Toezicht bereiken via raadvantoezicht@clup.nl

2.     Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht van Clup Welzijn is samengesteld uit mensen met een brede kennis en ervaring op zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig en strategisch gebied. Zij zijn op verschillende terreinen maatschappelijk actief (geweest) en voelen zich zeer betrokken bij het lokaal welzijnswerk. Vanuit dien hoofde onderschrijven zij de doelstelling van Clup Welzijn.  

Leden van de raad van toezicht  
mw D. Goudland
Dhr.  G. Nijenhuis (voorzitter)
Dhr. R. Roussou
Mw E.C.A. Verkuyl
Dhr. J. Weersma
Dhr T.R.A. van der Weide

Voor meer informatie over de leden van de raad van toezicht, klik hier.

3. Te downloaden stukken: