• Activiteitencentrum De Zuid-Pool
  http://purmerzuidpool.nl
  Een centrale plek voor de wijkbewoners.
 • Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP)
  www.opvangcentrumpurmerend.nl 
  Biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan hen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.
 • AKJ
  www.akj.nl
  Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
 • Basisonderwijs confessioneel
  www.cpow.nl
  Oecumenische, Protestants Christelijke en Rooms Katholieke scholen.
 • Basisonderwijs openbaar
  www.opso-purmerend.nl
  Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend.
 • Bibliotheek Waterland
  www.bibliotheekwaterland.nl
  Diverse vestigingen van de bibliotheek in de regio Waterland.
 • Brijder verslavingszorg
  www.brijder.nl
  Begeleiding van mensen met verslavingszorgproblemen.
 • Buurtgezinnen.nl Purmerend
  www.buurtgezinnen.nl/purmerend/
  Gezinnen die overbelast zijn worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven.
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/ Waterland
  www.bureaudiscriminatiezaken.nl
  Een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
  www.hetccv.nl
  Ontwikkelt en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend
  www.cjgpurmerend.nl
  Een plek waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.
 • Clusius College
  www.clusius.nl
  VMBO-groen opleidingen.
 • Clup Welzijn
  www.clup.nl
  Organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening
 • Evean 
  www.evean.nl
  Zorg- en dienstverlening in Noord-Holland: thuis- en kraamzorg, intramurale diensten in verzorgings- en verpleeghuizen.
 • Evean ledenvereniging
  www.ledenvereniging.nl
  Biedt een breed pakket diensten en voordelen en geeft leden advies over wonen, zorg en welzijn.
 • Gemeente Beemster
  www.beemster.net
  De site van de gemeente Beemster. 
 • Gemeente Purmerend
  www.purmerend.nl
  De site van de gemeente Purmerend.
 • GGD Zaanstreek-Waterland
  www.ggdzw.nl
  De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zaanstreek-Waterland.
 • Gilde Purmerend en Omstreken
  www.gildepurmerend.nl
  Brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zij beschikt over een bestand van mensen die hun specifieke kennis en ervaring willen overdragen.
 • Heel Europa
  www.heeleuropa.com
  Zorgenloos wonen, leven en genieten in de Weidevenne.
 • Heliomare
  www.heliomare.nl
  Ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking (door handicap, ziekte of na een ongeluk), zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
 • Home Start
  www.home-start.nl
  Ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Humanitas 
  www.humanitas.nl
  Ontwikkelt en organiseert voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • Jeugdbescherming regio Amsterdam
  www.jbra.nl
  Advies, ondersteuning, bescherming en begeleiding.
 • Jongeren Informatie Punt
  www.jipsite.nl
  Informatie en advies voor jongeren.
 • Leviaan
  www.leviaan.nl
  Voor mensen met psychische problematieken tijdens een kwetsbare periode in hun leven.
 • Levvel
  www.levvel.nl
  Professionele hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.
 • MEE Amstel en Zaan
  www.meeaz.nl
  MEE Amstel en Zaan is er voor alle mensen met een handicap.
 • Meedoen werkt
  www.purmerend.nl
  Via Meedoen Werkt! kunnen mensen met een Wwb-uitkering zichzelf ontwikkelen om (weer) mee te doen aan de maatschappij.
 • MOVISIE
  www.movisie.nl
  Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.
 • Muziekschool van Ingen
  www.demuziekschool.nl
  Groepsgericht muziekonderwijs, waarbij veel ruimte is voor individuele wensen.
 • Muziekschool Waterland
  www.muziekschoolwaterland.nl
  Muziekschool, dans, popschool, workshops, muziek en dans voor scholen.
 • Parnassiagroep
  www.parnassiagroep.nl
  Hulp en zorg bij psychische en psychiatrische klachten.
 • P3 Purmerend
  www.p3purmerend.nl
  Pop- en cultuurpodium in Purmerend
 • PK144
  www.pk144.nl 
  PK144 ontwerpers. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze huisstijl.
 • Politie Zaanstreek Waterland
  www.politie.nl
  Politiewerk vanuit wijkteams, ondersteund door rechercheteams en specialisten.
 • Prinsenstichting
  www.prinsenstichting.nl 
  Ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven in en met de samenleving.
 • Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld
  www.protocolkindermishandeling.nl 
  Clup Welzijn werkt volgens het Protocol Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met privé gegevens en in overleg met de ouders eventueel hulp aanbieden.
 • Purmerendse Scholengroep
  www.psg.nl
  Jan van Egmond Lyceum, Da Vinci College, Gerrit Rietveld, W.J. Bladergroen, Nelson Mandela, Antoni Gaudi.
 • Reakt
  www.reakt.nl/onze-locaties/reakt-purmerend
  Dagactiviteiten, jobcoaching en individuele begeleiding voor mensen met psychosociale of psychiatrische problematiek. 
 • Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak 
  www.rcodehoofdzaak.nl
  Participatie en belangenbehartiging van, voor en door mensen met een (ernstige) psychische aandoening.
 • Sociale Wijkteams Purmerend
  www.swtpurmerend.nl
  Er zijn vier sociale wijkteams in Purmerend te weten:
  - Sociaal Wijkteam Centrum en Gors
  - Sociaal Wijkteam Purmer 
  - Sociaal Wijkteam Weidevenne
  - Sociaal Wijkteam Wheermolen en Overwhere
 • Spurd 
  www.spurd.nl
  Sportmogelijkheden in Purmerend bij Spurd en bij andere sportaanbieders.
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland
  www.smdzw.nl
  Ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied.
 • Stichting Present Purmerend
  www.stichtingpresent.nl/purmerend/
  Makelaar in sociale betrokkenheid
 • Stichting Wij allemaal
  www.wij-allemaal.nl  
  Aandacht voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, incl. een uitgebreid activiteitenaanbod.
 • Stichting Wonen en Zorg Purmerend
  www.swzp.nl
  Beheert de woon/zorg locaties De Tien Gemeenten en De Rusthoeve.