• Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP)
  www.opvangcentrumpurmerend.nl 
  Biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan hen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven.
 • Basisonderwijs confessioneel
  www.cpow.nl
  Oecumenische, Protestants Christelijke en Rooms Katholieke scholen.
 • Basisonderwijs openbaar
  www.opspoor.nl
  OPSPOOR verzorgt primair en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten. 
 • Basisonderwijs vrije school
  www.waterlandschool.nl
  Vrije school Purmerend
 • Beemster Wereldtuin
  www.debeemsterwereldtuin.nl
  Biedt Nederlandse en anderstalige vrouwen een ontmoetingstuin voor culturele uitwisseling, persoonlijke ontwikkeling en het leren van de Nederlandse taal. 
 • Bewonersgroepen
  Bewoners die zich in georganiseerd verband vrijwillig inzetten voor de buurt, wijk of stad.
  - Wijkkerngroep Purmer-Noord 
  - Wijkkerngroep Purmer-Zuid
 • Bibliotheek Waterland
  www.bibliotheekwaterland.nl
  Heeft diverse vestigingen van de bibliotheek in de regio Waterland.
 • Brijder verslavingszorg
  www.brijder.nl
  Biedt begeleiding aan mensen met verslavingszorgproblemen.
 • Buurtcentrum Gildeplein
  www.buurtcentrumgildeplein.nl  
  Faciliteert activiteiten voor en door buurtbewoners in de wijk Purmer-Noord.
 • Buurthuis Zuidoost
  www.buurthuiszuidoostbeemster.nl
  Faciliteert en stimuleert activiteiten en sociaal cultureel werk voor, door en met bewoners.
 • Buurtgezinnen.nl Purmerend
  www.buurtgezinnen.nl/purmerend/
  Koppelt gezinnen die overbelast zijn aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven.
 • Buurtwijs
  www.buurtwijs.nl
  Platform voor buurtontwikkeling, voor en door ondernemende burgers, stadmakers en ontwikkelaars, opbouwwerkers en sociaal ondernemers.
 • Buurtzorg Purmerend
  www.purmerend.buurtzorg.net
  Biedt verpleging en verzorging aan huis als er zorg nodig is.
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/ Waterland
  www.bureaudiscriminatiezaken.nl
  Werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
  www.hetccv.nl
  Ontwikkelt en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de maatschappelijke veiligheid te vergroten.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend
  www.cjgpurmerend.nl
  Ondersteunt ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien.
 • Clup Welzijn
  www.clup.nl
  Helpt mensen in Purmerend en Beemster om mee te doen in de samenleving. 
 • Cultuurhuis Wherelant 
  www.wherelant.nl 
  Biedt kunsteducatie (beeldende kunst, fotografie, vormgeving, theater en dans) voor iedereen: van beginners tot vergevorderd, van jong tot oud, met of zonder beperking. Specialist in kunsteducatie op maat voor het onderwijs en speciale groepen.
 • Espria ledenvereniging
  www.ledenvereniging.nl
  Biedt een breed pakket diensten en voordelen en geeft leden advies over wonen, zorg en welzijn.
 • Evean Espria
  www.evean.nl
  Biedt thuis- en kraamzorg, intramurale diensten in verzorgings- en verpleeghuizen in Noord-Holland.
 • Gemeente Purmerend 
  www.purmerend.nl
  Sinds 1 januari 2022 zijn Beemster en Purmerend samen één gemeente: Purmerend
 • GGD Zaanstreek-Waterland
  www.ggdzw.nl
  Werkt iaan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in de regio.
 • Gilde Purmerend en Omstreken
  www.gildepurmerend.nl
  Brengt vraag en aanbod bij elkaar van mensen die hun specifieke kennis en ervaring willen overdragen, bijvoorbeeld taalcoaching, hulp bij formulieren en hulp bij gebruik van computer of laptop.
 • Heel Europa
  www.heeleuropa.com
  Een plek waar u kunt wonen, maar ook een plek waar u terecht kunt voor (thuis)zorg, activiteiten, winkels, en/ of een hapje en een drankje in het gezellige Grand Café.
 • Heliomare
  www.heliomare.nl
  Ondersteunt volwassenen en kinderen met een beperking (door handicap, ziekte of na een ongeluk), zodat zij nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
 • Home Start
  www.home-start.nl
  Ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Humanitas 
  www.humanitas.nl
  Ontwikkelt en organiseert voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • Indigo
  www.indigowest.nl
  Biedt mentale ondersteuning door middel van (gratis) cursussen, voorlichting en Basis GGZ behandelingen.
 • Jeugdbescherming regio Amsterdam
  www.jeugdbescherming.nl
  Biedt advies, ondersteuning, bescherming en begeleiding wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van een kind. Aanmelding via het wijkteam, Veilig Thuis of de kinderrechter.
 • Jeugdstem, vertrouwenspersonen akj
  www.jeugdstem.nl
  Vertrouwenspersonen voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg. Voor informatie, advies en ondersteuning
 • Kinderboerderij de Ridder
  www.purmerend.nl/kinderboerderij-de-ridder
  Biedt de mogelijkheid aan mensen om in contact te komen met allerlei boerderijdieren
 • Kinderopvang Purmerend
  www.kinderopvangpurmerend.nl
  Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang
 • Kindertelefoon
  www.kindertelefoon.nl
  Met de kindertelefoon kun je over alles praten. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten
 • Kennisplatform Inclusief Samenleven
  www.kis.nl
  Draagt bij aan een inclusieve en stabiele samenleving door kennis, inzichten en kennisbehoefte van het werkveld en samenleving toegankelijk voor te maken.
 • Kledingbank Purmerend en omstreken
  www.clup.nl/kledingbank
  De kledingbank is er voor iedereen die door omstandigheden onvoldoende kleding kan kopen.
 • Leerwerkloket Zaanstreek Waterland
  www.leerwerkloket.nl
  Biedt informatie voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden met vragen over leren en werken in de regio Zaanstreek Waterland. En biedt kosteloos scholings- en loopbaanadvies.
 • Leviaan
  www.leviaan.nl
  Begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken.
 • Levvel
  www.levvel.nl
  Specialisten voor jeugd en gezin. Helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. 
 • LSA bewoners
  www.lsabewoners.nl
  Zet zich in voor actieve bewoners en sterke gemeenschappen door netwerkvorming, delen van kennis en belangenbehartiging.
 • MEE Amstel en Zaan
  www.meeaz.nl
  Biedt ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Denkt mee bij alle zorgen en vragen in het dagelijks leven.
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
  Biedt informatie en richtlijnen hoe te handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 • MOVISIE
  www.movisie.nl
  Landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 
 • Muziekschool van Ingen
  www.demuziekschool.nl
  Biedt instrumentaal privé en groepsles, waarbij veel ruimte is voor individuele wensen.
 • Muziekschool Waterland
  www.muziekschoolwaterland.nl
  Streeft naar grotere cultuurparticipatie door het bieden van betaalbare en toegankelijke muziekeducatie: lesmateriaal voor scholen, popfabriek, koren, esembles en orkesten. 
 • Odion
  www.odion.nl
  Ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd; op een manier die past bij zijn of haar ontwikkeling.
 • Parnassiagroep
  www.parnassiagroep.nl
  Biedt hulp en zorg bij psychische en psychiatrische klachten.
 • P3 Purmerend
  www.p3purmerend.nl
  Biedt een podium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. 
 • Pharos
  www.pharos.nl
  Draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen door kennis en ervaringen te verzamelen, te verrijken en te delen. 
 • Politie Zaanstreek Waterland
  www.politie.nl
  Politiewerk vanuit wijkteams, ondersteund door rechercheteams en specialisten.
 • Prinsenstichting
  www.prinsenstichting.nl 
  Biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking bij het leiden van hun eigen leven in en met de samenleving.
 • Purmerendse Scholengroep
  www.psg.nl
  Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas. Scholen:
  - Jan van Egmond Lyceum
  - Da Vinci College
  - Gerrit Rietveld
  - W.J. Bladergroen
  - Nelson Mandela
  - Antoni Gaudi
 • Reakt
  www.reakt.nl/onze-locaties/reakt-purmerend
  Dagactiviteiten, jobcoaching en individuele begeleiding voor mensen met psychosociale of psychiatrische problematiek. 
 • Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak 
  www.rcodehoofdzaak.nl
  Participatie, zelfregie, herstel en belangenbehartiging van, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio’s de Kop van Noord-Holland, Westfriesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.
 • SlimoTheek
  www.generatiethuis.nl/wat-is/slimotheek/locatie-purmerend
  Biedt praktische instrumenten voor ouderen op het gebied van wonen en slimme technologie.
 • Sociale Wijkteams Purmerend
  www.swtpurmerend.nl
  Biedt hulp en ondersteuning aan mensen met vragen op het gebied welzijn, contacten in de wijk, zorg, (vrijwilligers)werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Er zijn vijf sociale wijkteams in de gemeente actief:
  - Hometeam Beemster
  - Sociaal Wijkteam Centrum en Gors
  - Sociaal Wijkteam Purmer-Noord en Purmer-Zuid
  - Sociaal Wijkteam Weidevenne
  - Sociaal Wijkteam Wheermolen en Overwhere
 • Spurd 
  www.spurd.nl
  Faciliteert en organiseert sportmogelijkheden in Purmerend bij Spurd en bij andere sportaanbieders.
 • Stadsspeeltuin de Speelkraam
  www.speelkraam.nl
  Biedt een plek met allerlei houten speeltoestellen voor kinderen om te spelen van begin april tot eind oktober.
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek Waterland
  www.smdzw.nl
  Biedt ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied in de regio’s van Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.
 • Stichting Present Purmerend
  www.stichtingpresent.nl/purmerend/
  Makelaar in omzien naar elkaar
 • Stichting Wij allemaal
  www.wij-allemaal.nl  
  Inloophuis, ontmoetingsplek voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, met een uitgebreid activiteitenaanbod.
 • Stichting Wonen en Zorg Purmerend
  www.swzp.nl
  Heeft woon/zorglocaties rondom het centrum van Purmerend en organiseert diverse activiteiten en diensten voor ouderen uit de omgeving. Locaties:
  - De Tien Gemeenten
  - De Rusthoeve
  - Heel Europa.
 • Taalscholen
  Bieden cursussen om de Nederlandse taal (beter) te leren aan anderstaligen én Nederlandstaligen.
  - Fiolet Taaltrainingen
  biedt inburgeringscursussen in opdracht van de gemeente Purmerend aan nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. 
  - Ivio Opleidingen
  biedt inburgeringscursussen in opdracht van de gemeente Purmerend aan nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn.
  - Sagenn Zaanstreek-Waterland  
  biedt in opdracht van de gemeente Purmerend opleidingen voor taal, rekenen en digitale vaardigheden met erkend diploma. Voor iedereen (die niet inburgeringsplichtig is!) die Nederlands wil leren en basisvaardigheden voor werk, opleiding en participatie wil verbeteren. 
 • Triple P
  www.positiefopvoeden.nl
  Biedt informatie en (online) cursussen over postitief opvoeden van kinderen.
 • Tzorg
  www.tzorg.nl
  Biedt
  huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke begeleiding om de dagelijkse zaken te regelen. Zoals hulp bij de administratie, dagindeling of het leggen van sociale contacten.
 • VAKbeweging
  www.devakbeweging.nl
  Helpt iedereen van werk naar werk, met loopbaanbegeleiding en/of -coaching bij (dreigende) werkloosheid of bij dreiging van uitval vanwege medische klachten en/of een burn-out. 
 • Vluchtelingenwerk 
  www.vluchtelingenwerk.nl
  Biedt na huisvesting anderhalf jaar maatschappelijke en juridische ondersteuning aan statushouders in opdracht van de gemeente Purmerend.
 • Voedselbank 
  www.voedselbankpurmerend.nl
  Helpen wekelijks 100 gezinnen in de regio Waterland met een voedselpakket om hen tijdelijk een steuntje in de rug te geven.
 • Vonk
  www.vonknh.nl
  Een brede onderwijsorganisatie met diverse mbo- en vmbo opleidingen in verschillende branches, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en een breed scala aan cursussen en avondopleidingen in Noord-Holland-Noord. Vonk heeft een vmbo locatie in Purmerend.
 • VrijwilligersPunt
  www.vrijwilligerspunt.nu  
  Brengt vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar.
 • Waterlandse Uitdaging
  www.waterlandseuitdaging.nl
  Brengt maatschappelijk betrokken ondernemers en stichtingen en verenigingen bij elkaar.
 • Waterlands Welzijn
  www.waterlandswelzijn.nl
  Biedt dagactiviteiten en (individuele) begeleiding voor volwassen en ouderen met een beperking. Specialisatie dementie, psychiatrie en niet aangeboren hersenletsel.
 • WelzijnWonenPlus 
  www.welzijnwonenplus.nl
  Ondersteunt zelfstandig wonende ouderen en mensen in een kwetsbare situatie bij praktische en/of sociale hulpvragen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en de eigen regie behouden.
 • Werk.nl
  www.werk.nl
  Brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar en geeft informatie en tips over werk zoeken en succesvol solliciteren. 
 • Werkom
  www.werkom.nl 
  Brengt werkgegers en werkzoekenden bij elkaar, zorgt voor verbinding als vraag en aanbod elkaar niet kunnen vinden. En is het leerwerkbedrijf in de gemeenten Purmerend en Zaanstad. 
 • Wijkkranten
  Nieuws, informatie en verhalen uit de wijk voor en door buurtbewoners.
  - Binnendijks
  - De Weidevenner
  - Wijkkranten Purmerend
 • Woningcorporaties
  Rochdale
  Intermaris
  Wooncompagnie
  Woonzorg
 • Zorgcirkel
  www.zorgcirkel.com
  Heeft woon/zorg locaties in de gemeente Purmerend en biedt ook passende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen.
 • Zorgplatform Waterland
  www.swvwaterland.nl
  Samenwerkingsverband basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio Waterland. Is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van passend onderwijs en ondersteuning bij de ontwikkeling van leerlingen.